Dodaj nieruchomość do wielu portali nieruchomości

Syndyk sprzeda 3 pokoje - Łódź

261000 zł 5553 zł / m2
Skontaktuj się
z właścicielem
501
Oferta nr: 20213
Wyślij ogłoszenie na e-maila
Lokalizacja
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Miasto / Gmina
Łódź
Kod pocztowy
-
Dzielnica / Wieś
-
Ulica
ul. Karla Dedeciusa 1
Budynek
Rynek
Wtórny
Piętro
4
Liczba pięter
4
Rodzaj budynku
Blok
Rok budowy budynku
-
Informacje
Okolica
-
Wysokość czynszu
Mieszkanie
Liczba pokoi
3
Powierzchnia użytkowa
47 m2
Stan mieszkania
-
Okna
-
Instalacje
-
Ogrzewanie
miejskie
Media
prąd, woda, ciepła woda miejska, gaz
Pomieszczenia dodatkowe
-
Opis
Sygnatura Akt XIV GUp 193/22
OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Małgorzaty Mielczarek - Kopeć osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert w toku postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygnaturą akt XIV GUp 193/22.
Przedmiotem konkursu ofert jest:
 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w Łodzi przy ul. Karla Dedeciusa 1 (Spółdzielnia Mieszkaniowa ZARZEW), dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00281136/9. Lokal o powierzchni 47,22 m kw. składa się 3 pokoi, kuchni, WC z łazienką oraz przedpokoju.
Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi:
261.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Regulaminem oraz wpłacenie wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy upadłego nr: 29 1090 2705 0000 0001 5063 8583.
Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie z czytelnym podpisem na kopercie: „Oferta zakupu w konkursie XIV GUp 193/22" na adres:
Biuro Syndyka Masy Upadłości Małgorzaty Mielczarek-Kopeć
ul. Radwańska 4A/1, 90-453 Łódź
w terminie do 22 kwietnia 2024 roku do godz. 14:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Oferty powinny zawierać:
 firmę i siedzibę /przy osobach fizycznych imię nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta /;
 dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres email;
 proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia;
 dowód wpłaty wadium;
 oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i przyjęciu go bez zastrzeżeń;
 oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz prawnym przedmiotu konkursu ofert;
 oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę;
 w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru;
 pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;
 wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę oferenta.
Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Łodzi, ul. Radwańska 4A/1, w dniu 24 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12:00.
Sprzedaż nieruchomości dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, ul. Radwańska 4A/1. Dalsze informacje na temat przedmiotu i regulaminu konkursu można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w godzinach od 9:00 do 14:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieniasyndyka@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 501 299 094.