Dodaj nieruchomość do 100 portali nieruchomości

dom i działki w Korbielowie

361000 zł 1727 zł / m2
Skontaktuj się
z właścicielem
691
Oferta nr: 9715
Wyślij ogłoszenie na e-maila
Lokalizacja
Województwo
śląskie
Powiat
żywiecki
Miasto / Gmina
Krzyżowa
Kod pocztowy
34-335
Dzielnica / Wieś
-
Ulica
Ogrodowa
Dom
Rynek
Wtórny
Rodzaj budynku
wolnostojący
Materiał budowlany
-
Pokrycie dachu
-
Podpiwniczenie
-
Garaż
-
Rok budowy budynku
-
Elewacja
-
Liczba kondygnacji
2
Powierzchnia całkowita
209 m2
Powierzchnia użytkowa
209 m2
Liczba pokoi
5
Okna
-
Instalacje
-
Stan budynku
-
Charakter
-
Ogrzewanie
piec węglowy
Media
-
Działka
Powierzchnia
10297 m2
Wymiary
-
Zagospodarowanie działki
-
Ogrodzenie
-
Informacje
Dojazd
-
Okolica
-
Cena
361000 zł
Opis
SYNDYK ANDRZEJA I EWY MRÓZEK
OGŁASZA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości położone w miejscowości Krzyżowa gmina Jeleśnia:
1/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00100683/0 stanowiąca działkę nr 5101/9 o powierzchni 0,0417 hektara – cena minimalna 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych)
2/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5101/4 o powierzchni 0,0263 hektara – cena minimalna 10 000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych)
3/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5140/1 o powierzchni 0,0833 – cena minimalna 1 500,00 złotych (tysiąc pięćset złotych)
4/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5144/4 o powierzchni 0,0994 hektara – cena minimalna 1 800,00 złotych (tysiąc osiemset złotych)
5/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5152 o powierzchni 0,0822 hektara – cena minimalna 1 500,00 złotych (tysiąc pięćset złotych)
6/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5165/5 o powierzchni 0,1243 hektara – cena minimalna 2 500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych)
7/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5175/2 o powierzchni 0,0930 hektara – cena minimalna 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych)
8/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5047/9 o powierzchni 0,1902 hektara – cena minimalna 7 000,00 złotych (siedem tysięcy złotych)
9/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5052/6 o powierzchni 0,0506 hektara – cena minimalna 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych)
10/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5168/6 o powierzchni 0,0653 hektara – cena minimalna 2 500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych)
11/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca przylegające do siebie działki nr 5102 o powierzchni 0,0788 hektara; nr 5103 o powierzchni 0,0137 hektara; nr 5104 o powierzchni 0,0403 hektara – cena minimalna 33 500,00 złotych (trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych)
12/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00068244/4 stanowiąca działkę nr 5127/3 o powierzchni 0,0991 hektara – cena minimalna 25 000,00 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
13/ nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1Z/00062727/2 stanowiąca zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym działkę nr 5083/4 o powierzchni 0,0340 hektara – cena minimalna 361 000,00 złotych (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
Warunki konkursu ofert:
• oferty nabycia nieruchomości należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Biuro Syndyka Tomasz Ramczewski 43-365 Wilkowice, skrytka pocztowa nr 44 w terminie do dnia 26 lipca 2021 r.
• w ofercie należy podać jakiej nieruchomości dotyczy oferta oraz zaoferować dla niej cenę nabycia (nie dopuszcza się ofert z podaną ceną łączną za kilka nieruchomości)
• na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis: „OFERTA KRZYŻOWA”
• do oferty należy dołączyć:
 oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym oferowanej nieruchomości
 w stosunku do osób prawnych i spółek cywilnych wymaga się odpowiednio aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów
 kopię wniesienia wadium
• składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy syndyka nr: ING BŚ S.A. nr 45 1050 1070 1000 0090 6848 0608, wadium w wysokości 10% ceny minimalnej do dnia złożenia oferty.
Wadium będzie uznane za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w żądanym terminie.
• Wyboru oferty dokonuje syndyk w terminie czternastu dni roboczych od dnia do składania ofert na podstawie kryterium najwyższej oferowanej ceny. W przypadku dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.
• Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
• Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi oferent.
• Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
• Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie trzech miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka.
• Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
• Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszt wykreślenia hipotek.
• Informacje dotyczące nieruchomości oraz sprawdzenie czy oferta wpłynęła do syndyka można uzyskać pod numerem kontaktowym syndyka 691 600 333 w dni robocze od godziny 10.00 do 13.00

Napisz wiadomość do Właściciela nieruchomości

*