Menu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.odwlasciciela.pl

A. Postanowienia ogólne

 1. SERWIS www.odwlasciciela.pl - jest serwisem informacyjno-ogłoszeniowym mającym na celu stworzenie możliwości do umieszczenia i prezentowania ofert sprzedaży lub wynajmu nieruchomości ich dysponentom. Umożliwia nawiązanie kontaktu i zawarcie bezpośredniej umowy pomiędzy OFERENTEM i UŻYTKOWNIKIEM SERWISU. SERWIS umieszczone ogłoszenia - na zasadach współpracy umieszcza w innych serwisach (portalach) ogłoszeniowych objętych ofertą (lista portali dostępna pod adresem http://odwlasciciela.pl/Home/Offer) .
 2. UŻYTKOWNIKIEM – serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, lub osoba prawna, która odwiedza stronę www serwisu - z wyłączeniem OFERENTA.
 3. OGŁOSZENIE - informacja zamieszczona na stronie www SERWISU mająca charakter ogłoszenia z ofertą skierowaną do UŻYTKOWNIKÓW.
 4. REGULAMIN - niniejszy Regulamin .
 5. OFERENT - właściciel lub dysponent obiektu, lokalu, nieruchomości - umieszczający w SERWISIE OGŁOSZENIE skierowane do osób odwiedzających stronę SERWISU.
 6. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.

B. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU.

 1. ADMINISTRATOR SERWISU - Barn-net Maciej Baran, ul. Kmiecie 48, 38-440 Iwonicz, NIP: 6842508251 udostępnienia serwis internetowy - umożliwiający umieszczenie OGŁOSZENIA z prezentacją oferty sprzedaży lub najmu nieruchomości i nawiązanie kontaktu w celu bezpośrednich negocjacji pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a OFERENTEM. ADMINISTRATOR nie pośredniczy w kontakcie i nie jest stroną ewentualnej umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM i OFERENTEM - w szczególności nie świadczy usługi pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
 2. ADMINISTRATOR - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW usługi:
  1. utworzenie i administrowanie konta OFERENTA w SERWISIE;
  2. przetwarzanie i prezentacja OGŁOSZENIA;
 3. świadczenie usług elektronicznych pkt 1 i 2 jest bezpłatne. Koszty związane z umieszczeniem i przetwarzaniem OGŁOSZENIA ponosi wyłącznie OFERENT.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
 5. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu utworzenia OFERTY w SERWISIE zawierana jest na czas oznaczony - na okres od utworzenia - do anulowania oferty - i ulega rozwiązaniu z chwilą upłynięcia opłaconego czasu prezentacji oferty lub anulowania oferty.
 6. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ADMINISTRATORA. ADMINISTRATOR niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. ADMINISTRATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • ADMINISTRATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy ADMINISTRATOR może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
  • ADMINISTRATOR i UŻYTKOWNIK (lub OFERENT) mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 7. OFERENT lub UŻYTKOWNIK mogą złożyć reklamacje na działanie serwisu na adres ADMINISTRATORA. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 8. Do współpracy z systemem informatycznym strony www po stronie OFERENTA lub UŻYTKOWNIKA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SERWISU konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies.Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SERWISU.
 9. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KONSUMENTA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

C. UMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ na stronie SERWISU.

 1. OFERENT który pragnie zaprezentować OGŁOSZENIE musi wcześniej dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodawanie i w późniejszym czasie edytowanie i usunięcie OGŁOSZENIA;
 2. ADMINISTRATOR stosuje się i zobowiązuje OFERENTA stosowania się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. OFERENT w trakcie rejestracji musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie.
 4. OFERENT rejestrując się lub umieszczając OGŁOSZENIE w SERWISIE zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym,zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji jest zobowiązany do niezwłocznego ich uaktualnienia poprzez kwestionariusz aktualizacyjny.
 5. Opis oferty zawarty w OGŁOSZENIU powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnego KLIENTA. OFERENT ponosi pełną odpowiedzialność za treści zgłoszone przez siebie w OGŁOSZENIU, jest odpowiedzialny za konsekwencje błędów lub nieścisłości takiego opisu.
 6. ADMINISTRATOR może usunąć OGŁOSZENIE w przypadku, gdy treści umieszczone w ofercie naruszają postanowienia REGULAMINU lub obowiązujące przepisy prawa. W takiej sytuacji OFERENT ponosi odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do usunięcia OGŁOSZENIE.
 7. Podane w OGŁOSZENIACH ceny powinny być podane w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki i opłaty) - chyba, że w opisie oferty zostaną określone inaczej.
 8. Usługi świadczone przez ADMINISTRATORA z tytułu udostępnienia i prowadzenia serwisu są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest OFERENT. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa ZAŁĄCZNIK - CENNIK OGŁOSZEŃ.
 9. Opłata za korzystanie z SERWISU może być dokonana wyłącznie poprzez system płatności on-line przelewy24.pl (regulamin pod adresem internetowym http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm , obsługę prowadzi spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu -adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.,)
 10. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 11. Opłata jest pobierana w trakcie umieszczania OGŁOSZENIA w SERWISIE.
 12. Usługę uznaje się za wykonaną po ukazaniu się OGŁOSZENIA, przesłanego do realizacji i opłaconego przez OFERENTA, na minimum 90% portali z listy dostępnej pod adresem: https://odwlasciciela.pl/cennik.html#listaPortali
 13. OGŁOSZENIA publikowane za pośrednictwem SERWISU http://odwlasciciela.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 14. OGŁOSZENIA dodawane za pośrednictwem SERWISU http://odwlasciciela.pl mogą zawierać w przypisach, stopkach redakcyjnych, z boku ogłoszenia, w informacjach u dołu ogłoszenia etc. dane firmy będącej właścicielem serwisu (Barn-net Maciej Baran). Wszystkie ogłoszenia w ostatniej linijce treści oferty zawierają kontakt bezpośredni do OFERENTA.
 15. W ramach zakupionej usługi ADMINISTRATOR nie wyszukuje i nie przesyła linków do OGŁOSZEŃ.

D. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy OFERENTEM jest KONSUMENT.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - z zastrzeżeniem pkt.2 - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie ADMINISTRATOROWI SERWISU oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W oparciu o poprzednie zdanie ADMINISTRATOR informuje, że po opublikowaniu OGŁOSZENIA na stronie SERWISU odstąpienie od umowy będzie nieskuteczne.
 3. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przed rozpoczęciem świadczenia usługi (opublikowaniem OGŁOSZENIA) ADMINISTRATOR w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez OFERENTA płatności.

E. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy umowie o dzieło z udziałem KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany wykonać umowę o publikację OGŁOSZENIA - na warunkach niniejszego REGULAMINU - bez wad.
 2. W przypadku niezgodności wykonania umowy z zamówieniem , KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji ADMINISTRATORA. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 4. ADMINISTRATOR rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 5. Po uwzględnieniu reklamacji ADMINISTRATOR zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 6. ADMINISTRATOR nie odpowiada za prawdziwość, kompletność i rzetelność materiałów umieszczanych przez OFERENTA.

F. Reklamacje i odstąpienie od umowy w stosunkach z OFERENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

 1. Jeżeli OFERENTEM jest PRZEDSIĘBIORCA to na podstawie Art.558 Kodeksu Cywilnego zostaje wyłączona odpowiedzialność ADMINISTRATORA z tytułu rękojmi.
 2. Nie jest możliwe wycofanie OGŁOSZENIA od jego publikacji na stronie SERWISU.
 3. ADMINISTRATOR nie odpowiada za prawdziwość, kompletność i rzetelność materiałów umieszczanych przez OFERENTA.

G. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem SERWISU jest firma: Barn-net Maciej Baran.
 2. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory o nazwie "Klienci serwisu odwlasciciela.pl"
 3. Podanie danych osobowych przez OFERENTA - jeżeli jest KONSUMENTEM jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w REGULAMINIE danych osobowych niezbędnych do rejestracji i wystawiania OGŁOSZENIA może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych OFERENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
  • adres e-mail;
 5. W przypadku życzenia wystawienia faktury - oferent musi podać dane niezbędne do sporządzenia faktury.
 6. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ADMINISTRATOREM i OFERENTEM i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 7. OFERENT i UŻYTKOWNIK mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
 8. Użytkownik, dokonując rejestracji, wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora w celach marketingowych podanych danych oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian w Serwisie, jak i informacji marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych , np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora. Użytkownik jednocześnie ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie przez Serwis jego danych innym Użytkownikom Serwisu na potrzeby realizacji umów z tymi Użytkownikami.  

H. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SERWISU i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 10. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 11. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 12. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 13. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU:
Cennik ogłoszeń
 1. Cennik umieszczenia ogłoszeń :
  1. Czas trwania publikacji Ogłoszenia jest wybierany przez Użytkownika i może wynosić: 30 lub 90 dni.
  2. Ceny za publikację:
   • Pakiet MINI: 39 zł - 30 dni,  79 zł - 90 dni
   • Pakiet Standard: 59 zł - 30 dni, 129 zł - 90 dni
   • Pakiet Premium: 99 zł - 30 dni, 208 zł - 90 dni

Podane ceny są cenami brutto

 1. Ogłoszenie zostanie opublikowane niezwłocznie po dokonaniu płatności za Usługę, tj. w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od opłacenia.
 2. Załącznik nr 2 - stanowi "Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc" - pobierz
 3. Załacznik nr 3 - stanowi "Wzór Druk reklamacji.doc" - pobierz